Vyhlásit osobní bankrot můžete, jen pokud na to máte

Osobní bankrot na oddlužení využívají i bývalí živnostníci. Jde o existenci.
V tomto roce bylo zatím vyhlášených rekordně mnoho osobních bankrotů. Říkají to statistiky za první čtvrtletí a rekordně hodně znamená 90 případů.

To, že slovenský rekord je tak nízký, se připisuje přísné české legislativě (například v Česku jich bylo 51-násobně více). To, že i přesto je ve zmíněném období meziročně bylo o 36 více, si CRIF – Czech Credit Bureau, která statistiky vede, vysvětluje zejména tlakem narůstajících dluhů.

Kolik třeba?

Aby dlužník mohl reálně uvažovat o osobním bankrotu (legální pojem je malý konkurz), musí vlastnit určitý majetek a být schopen zaplatit všechny náklady konkursu (například výdaje a odměnu správce apod.).

V případě, že např. soud zjistí, že nemá majetek ani v hodnotě, která by postačila na úhradu nákladů konkurzu (nejméně 45 608 Kč), konkurs nevyhlašovat.
Pokud tedy fyzická osoba – nepodnikatel uvažuje o malém konkurzu, musí mít celkový majetek minimálně v hodnotě 45 608 Kč a částku 18 243 Kč na úhradu zálohy na odměnu předběžného správce.
Záloha se musí uhradit ještě před podáním návrhu.

Pravidelný příjem
Zbavit se narůstajících dluhů navždy je lákavé. Pokud fyzická osoba – nepodnikatel dospěje do stavu, kdy závazky
podstatně převyšují hodnotu jeho majetku a i při maximální snaze o jejich splácení se postupně zvyšují, osobní bankrot se stává reálným řešením, říká advokát.

Není přitom dáno, jak vysoké musí být dluhy. Často bývá spouštěčem řízení to, že se začínají hlásit věřitelé s hrozbou exekuce.

Na osobní bankrot však musíte mít. Základním požadavkem je totiž zaplatit počáteční konkurz a mít na náklady předběžného správce.

A pokud má následovat vytoužené oddlužení, musíte mít i nějaký pravidelný příjem a smířit se s tím, že z něj většinu během tří let neuvidíte.

3D-muz-s-megafonem-a-kufrikem-JAK-VYHLASIT-OSOBNI-BANKROT

Oddlužení navždy?
Jednoznačným přínosem osobního bankrotu je, že v případě úspěšného ukončení oddlužení se pohledávky vůči dlužníkovi, které vznikly před zrušením konkursu a nebyly v konkurzu uspokojeny, stanou nedobytnými, říká advokát.

„Samotným konkurzem na fyzickou osobu totiž pohledávky, které nebyly v konkurzu uspokojeny, nezanikají a věřitelé se mohou po skončení konkurzu domáhat jejich zaplacení,“ vysvětluje. Avšak ani to není v praxi až tak jednoduché.

Jedním z úskalí osobního bankrotu je, že někteří věřitelé si spekulativní nepřihlásí pohledávky do malého konkurzu, nejsou tedy ani součástí oddlužení, a začnou jejich vymáhat vůči dlužníkovi až po oddlužení, říká advokátka.

Věřitelé se tak „vyhnou“ tomu, aby se na ně vztahovala účinky oddlužení, i když bylo vůči dlužníkovi úspěšné. Nezbývá pak nic jiného, ​​než se o způsobilost takových pohledávek soudit.

timthumb

Bývalí živnostníci
Podle analytičky osobní bankrot na oddlužení využívají i bývalí živnostníci. Předtím, než by na ně věřitelé prohlásili konkurz, zrušily živnost a následně vyhlásili osobní bankrot s očekáváním, že věřitelé tuto informaci nezaregistrují a nepřihlásí své pohledávky.¨

Živnostníci mají při svém krachu na výběr mezi dlouhodobými exekucemi nebo mohou podstoupit legální proces osobního bankrotu v celkové délce přibližně čtyř let a po oddlužení žít jako každý jiný, říká.
Podle ministerstva spravedlnosti by lidem v dluzích měli od příštího léta ze zákona pomáhat konzultací konkursní správci.

Základní fakta

Podmínky

 • Podmínky osobního bankrotu upravuje zákon o konkurzu a restrukturalizaci. Navrhnout ho může fyzická osoba – podnikatel i nepodnikatel.
 • Hlavní podmínkou je platební neschopnost – dlužník má mít nezaplacené 30 dnů po lhůtě splatnosti alespoň dva peněžní dluhy více než jednomu věřiteli a není schopen je splatit.
 • U fyzické osoby podnikatele přichází v úvahu i prodloužení (dlužník, který vede účetnictví, má více než jednoho věřitele a hodnota jeho závazků převyšuje hodnotu jeho majetku).
 • Povinnými přílohami návrhu jsou seznamy veškerého majetku, závazků, spřízněných osob dlužníka (např. Jeho blízké osoby) a doklad o zaplacení zálohy na odměnu a výdaje předběžného správce ve výši 663,88 eura.

Předběžný správce a správce

 • Soud může i nemusí předběžného správce stanovit.
 • Důvodem, pro který ho stanoví, je pochybnost, zda majetek dlužníka postačuje alespoň na náklady konkursu.
 • Pokud předběžný správce nebude ustanoven, záloha se dlužníkovi vrátí.
 • Pokud soud malý konkurs prohlásí, zároveň ustanoví správce konkurzní podstaty a vyzve věřitele, aby v zákonné lhůtě přihlásili své pohledávky.
 • Správce dále vede konkurz, zpeněží majetek dlužníka az výtěžku poměrně uspokojí věřitele, kteří si zákonným způsobem přihlásili pohledávky.

Manželé

 • Pokud bude konkurz vyhlášen na fyzickou osobu, jejíž majetek je iv bezpodílovém spoluvlastnictví manželů, toto zaniká a musí se nejprve vypořádat.

Oddlužení

 • Oddlužení je jen možnou následnou fází po úspěšném ukončení malého konkurzu.
 • Dlužník může návrh na oddlužení podat současně s návrhem na prohlášení konkursu nebo v jeho průběhu. Záleží na soudu, zda vyhoví.
 • Oddlužení se týká pohledávek věřitelů, které nebyly ze zpeněžení majetku uspokojeny v rámci osobního bankrotu.
 • Povolením oddlužení začíná zkušební doba tři roky, během níž správce schvaluje určené úkony dlužníka.
 • Dlužník hradí správci na konci každého roku určenou částku z příjmů (nesmí být vyšší než 70% jeho čistých příjmů za celý rok). Z ní správce po odečtení své odměny poměrně uspokojuje věřitelů.

Příjem

 • Dlužník se během zkušební doby musí snažit o pravidelný příjem, musí soudu „dokázat“, že má upřímný zájem zaplatit své dluhy.
 • Pokud jeho příjem za jeden zkušební rok bude menší než 9 120 Kč, což je minimální výše odměny správce při oddlužení, soud zruší zkušební období.
 • Po uplynutí zkušebního období soud může rozhodnout o oddlužení. Pohledávky vzniklé dlouho už věřitelé nebudou moci vymáhat.
 • Oddlužení se nevztahuje na dluhy vzniklé po zrušení konkurzu, ačkoliv v rámci tříleté zkušební lhůty.

3D-muz-zatrhuje-zelenou-fixou-policka-OSOBNI-BANKROT-PODMINKY

Vyjít se správcem musíte

Aby soud povolil oddlužení, zapomeňte na obstrukce a pohodlný život. Osobní bankrot krok za krokem.
1. Dlužník podá návrh na prohlášení konkursu spolu s přílohami , které vyžaduje zákon. Pokud návrh i přílohy splňují všechny formální náležitosti, soud začne konkurzní řízení . Cílem je zjistit existenci a výši majetku dlužníka, zjistit, jakých má věřitelů a jaké má závazky.

2. Pokud dlužník podal návrh na prohlášení konkurzu sám na sebe a spolupracuje, tato fáze by neměla být problematická,“ říká advokát.

3. V konkurzu je jmenován správce konkurzní podstaty . Od poskytování součinnosti dlužníka správci může záviset celkový výsledek osobního bankrotu – obstrukce či nedostatek spolupráce mohou být pro soud důvodem k nepovolení oddlužení.

4. Po skončení zpeněžovány majetku správce konkurzní podstaty vypracuje rozvrhové usnesení , které po schválení soudem určí, jakým způsobem se uspokojí věřitelé a tím je konkurz ukončen .

5. Následuje oddlužení. Ne však vždy – soud ho totiž může, ale nemusí povolit. Pokud ho povolí, bude ustanoven dlužníkovi správce a pokračuje se v uspokojování pohledávek věřitelů během zkušebního období tří let. O výši splátek rozhoduje soud, přičemž tato nesmí překročit 70 procent příjmů dlužníka.

6. Pokud i během zkušebního období dlužník spolupracuje se správcem a zároveň má dostatečné příjmy na uspokojení odměny správce a alespoň minimální uspokojování svých věřitelů, neměla by vzniknout žádná komplikace, pro kterou by soud zrušil zkušební období ještě před jeho uplynutím .

7. Po uplynutí zkušebního období soud rozhodne o oddlužení a proces osobního bankrotu je ukončen .

Oddlužení

Na čem záleží
Soud dbá při rozhodování o povolení hlavně:
– Na to, jak jste si plnili povinnosti během konkurzu,
– Důležité je subjektivní přesvědčení soudu, že jako dlužník jste vyjádřili poctivý záměr vynaložit přiměřené úsilí k uspokojení věřitelů.
– Na povolení oddlužení je nejpodstatnější, abyste byli v době rozhodování soudu zaměstnán nebo abyste vykonával jinou výdělečnou činnost .
– Neméně podstatné je, jak jste formulovali návrh na povolení oddlužení, z něhož soud vychází. Doporučuje se spolupráce s právníkem.

Raději exekuce?

Neexistuje jednoznačný návod. Pokud však dlužník není schopen splnit podmínky na prohlášení malého konkurzu či následného oddlužení, v úvahu přichází exekuce.
„Dlužník se tehdy může pokusit dohodnout s exekutorem na minimálních částkách, které by byl schopen splácet a které akceptuje i věřitel,“ říká advokát.

Také však platí, že pokud věřitel nebo exekutor nebude souhlasit se splátkami, i tak by dlužníkovi nemohl strhnout z výplaty více, než povoluje Exekuční řád. „Někdy je třeba se naučit žít tak, že exekutor je součástí života a trpělivě čekat, kdy věřitele omrzí, že z exekuce nic nemají a sami podají návrh na zastavení exekuce pro nemajetnost dlužníka,“ říká advokát.

 

Injured Piggy Bank WIth Crutches

 

Služby na klíč

S výběrem takzvané oddlužovací firmy, která nabízí oddlužení na klíč, třeba jednat opatrně. Například splátková společnost Home Credit upozorňuje na některé podvody, s nimiž se setkala.
„Určitě bych si dával pozor na společnosti, které by prezentovaly osobní bankrot jako zázračné, snadné a bezbolestné řešení dluhů se zaručeným výsledkem,“ říká advokát.

Za zvážení stojí oslovit advokáta, který je i insolventním správcem. „V balíčku služeb by měla být vstupní konzultace, pomoc při koncipování a podání návrhu na prohlášení konkursu a jeho příloh i konzultace během konkurzu,“ vyjmenovává advokát.

To, čím jste prošli, se najde v Obchodním věstníku

Můžete přijít o byt? Ano. Patří mezi majetek podléhající konkursu.
Co všechno může zpeněžit správce v první části osobního bankrotu při částečném uspokojení věřitelů? Může to být i můj byt, ve kterém bydlím a já budu muset do podnájmu?

Takzvaná první část osobního bankrotu, kterou zmiňujete, je řádně konkurzní řízení, které musí předcházet řízení o oddlužení a v jehož rámci se zpeněží celý majetek podléhající konkursu.
Výtěžek z prodeje se použije na uspokojení věřitelů. Konkurzu podléhá veškerý majetek dlužníka a všechny jeho příjmy kromě té části jeho majetku a příjmů, které jsou podle zákona vyloučeny z exekuce.

Pro úplnost, konkurzu podléhá dokonce i majetek třetích osob, které zajišťují dlužníkovy závazky.

Byt patří mezi majetek podléhající konkursu, a proto bude v rámci konkurzu prodán.

Během tříletého období mám platit ročně až 70 procent ze svého čistého příjmu za předešlý rok. Co když budu nezaměstnaný nebo prostě mi zbývajících 30 procent nebude stačit na to, abych uživil rodinu? Manželka čeká dítě.

Uvedená hranice 70 procent z čistého příjmu za předchozí rok (přesněji za uplynulý zkušební rok) je maximální hranicí. Částku, kterou má dlužník ročně poskytnout na uklidnění věřitele, určuje soud, měl by přitom zohlednit poměry dlužníka.

Je velmi pravděpodobné, že dlužník, který má více dluhů než majetku, přijde o podstatnou část svých příjmů i bez takzvaného osobního bankrotu a to v exekucích; navíc trvání exekuce není omezeno a tato může trvat až do úhrady celého dluhu, oddlužení trvá tři roky.

Kde všude bude o mé osobě záznam, když jsem prošel osobním bankrotem?

Základní dokumentace z konkurzního řízení je publikována v Obchodním věstníku, jehož vydávání zajišťuje ministerstvo spravedlnosti a je veřejně dostupný například na úřední stránce ministerstva www.justice.cz.
Neveřejný, to znamená přístupný pouze pro úpadce a další účastníky řízení, je konkurzní spis vedený u soudu, který vede insolventní řízení a správcovský spis vedený příslušným insolventním správcem.

Pozor na dluhy!