Splatit dluhy po manželovi při neodmítnutí dědictví?

Po manželově smrti jsme zjistili, že měl hodně dluhů v bankovních i nebankovních organizacích (úvěry, kreditní karty, půjčky), které čerpal bez mého vědomí. Jako aktiva nám nezanechal mnoho, pouze nějaký majetek v hodnotě 11 000 Kč. Odmítnout dědictví nechceme, pokud by se v budoucnu objevil nějaký majetek. Já vydělávám minimální mzdu, dům byl darován synovi a nemám z čeho tyto dluhy splácet. Jaké mám možnosti? Budu muset splácet jeho dluhy?

Odpověď:

Zákon rozlišuje mezi odmítnutím dědictví ve smyslu § 463 a násl. OZ, které je nevratné a vztahuje se na jakýkoliv i v budoucnu se objevující majetek zůstavitele a dohodou dědiců s věřiteli o přenechání dědictví k úhradě dluhů ve smyslu § 471 OZ.

Z vašeho popisu je právě druhá z možností řešením pro Vás. V této souvislosti je třeba upozornit na to, že povinnost uspokojit věřitele z dědictví platí pouze ve vztahu přihlášených věřitelů do dědického řízení, a to poměrně podle velikosti přihlášených pohledávek.

Podle § 470 odst. 1 OZ dědic odpovídá do výše ceny nabytého dědictví za přiměřené náklady spojené s pohřbem zůstavitele a za zůstavitelovy dluhy, které na něj přešly zůstavitelovou smrtí.

zákon

Z uvedené zásady je zřejmé, že jako manželka zůstavitele nebudete povinna splácet dluhy svého manžela; resp. tato povinnost je limitována výškou dědictví po manželovi.

Skutečnost, že byl dům darován synovi může být ve vašem případě relevantní, jelikož dotčená darovací smlouva může být tzv. odporovatelným právním úkonem ve smyslu § 42a odst. 2 OZ. Podle § 42b odst. 2 OZ právo odporovat právnímu úkonu se uplatňuje proti tomu, kdo měl z odporovatelného úkonu dlužníka prospěch.

Podle § 42b odst. 4 OZ Právní úkon, kterému věřitel s úspěchem odporoval, je právně neúčinný a věřitel může požadovat uspokojení své pohledávky z toho, co odporovatelným právním úkonem ušlo z dlužníkova majetku; pokud to není možné, má právo na náhradu vůči tomu, kdo měl z tohoto úkonu prospěch.

Z ohledně uvedeného tak nelze vyloučit, že váš syn bude zavázán uhradit otcovy dluhy až do hodnoty přijatého daru.

Jak na dluhy