Kdo zdědí dluhy po otčímovi?

Matka se znovu vdala, má nyní jiné příjmení než já a moje sestra. Jak to bude v budoucnosti s dluhy, když její manžel umře? Projdou tyto dluhy automaticky na ni, a tedy i na nás jako její děti? Nebo tyto dluhy přecházejí na otčimovy děti z prvního manželství, které jsou již zletilé?

V případě, že zůstavitel pro případ své smrti nezanechal závěť, nastupuje dědění ze zákona ve smyslu ust. §473 a násl. OZ. Dědění ze zákona je rozděleno do čtyř skupin, v závislosti na manželského, příbuzenského nebo jiného blízkého vztahu dědiců k osobě zůstavitele.

Dědická posloupnost
Dědění probíhá v závislosti od dědické posloupnosti. V první skupině nastupují jako dědici ze zákona zůstavitelovy děti a pozůstalý manžel.

Nedědí-li zůstavitelovi potomci, dědí ve druhé skupině manžel, zůstavitelovi rodiče a dále ti, kteří žili se zůstavitelem nejméně po dobu jednoho roku před jeho smrtí ve společné domácnosti a kteří z tohoto důvodu pečovali o společnou domácnost nebo byli odkázáni výživou na zůstavitele.

Nedědí-li manžel ani žádný z rodičů, dědí ve třetí skupině stejným dílem zůstavitelovi sourozenci a ti, kteří žili se zůstavitelem nejméně po dobu jednoho roku před jeho smrtí ve společné domácnosti a kteří z tohoto důvodu pečovali o společnou domácnost nebo byli odkázáni výživou na zůstavitele.

Pokud žádný dědic Nedědí ve třetí skupině, ve čtvrté skupině dědí stejným dílem prarodiče zůstavitele a nedědí-li žádný z nich, dědí stejným dílem jejich děti.

 
dědictví

Dluhy se dědí
Na základě výše uvedeného a v souvislosti vaší otázky uvádíme, že v případě smrti manžela vaší matky (bez zanechání závěti) budou dědit zůstavitelovy děti a pozůstalý manžel (v tomto případě vaše matka). Jelikož předmětem dědictví nejsou jen aktiva, ale i pasiva (dluhy), dluhy v zásadě stejně přejdou na vaši matku.

V této souvislosti je třeba upozornit na ust. 470 odst. 1 OZ, podle kterého dědic odpovídá za dluhy zůstavitele jen do výše ním přijatého dědictví. Nejhorším scénářem je tedy podle práva situace, kdy dědic reálné nezdědí nic, neboť majetek zůstavitele spotřebují jeho věřitelé. Ostatní majetek dědice v důsledku toho nemůže být zmenšen.

Odmítnutí dědictví
Dále dáváme do pozornosti právní institut odmítnutí dědictví, který je upraven v § 463 a násl. OZ. Pokud se dědic domnívá, že dědictví je prodloužené, má právo dědictví odmítnout. Odmítnutí se provede ústním prohlášením u soudu nebo písemným prohlášením jemu zaslaným.

Prohlášení o odmítnutí dědictví může dědic učinit jen do jednoho měsíce ode dne, kdy byl soudem o právu dědictví odmítnout a následcích odmítnutí vyrozuměn. K odmítnutí dědictví nemůže dědic připojit výhrady nebo podmínky; rovněž nemůže odmítnout dědictví jen zčásti. Odmítnutí se týká i později objeveného dědictví.

Pokud Vaše matka zemře dříve, než splatí zděděné dluhy po svém manželovi (jejich část), budou tyto dále předmětem dědění a dědickou posloupností mohou přejít na vás. Při tomto dědění stejně platí vše, co již bylo uvedeno výše.