Co, kdy a komu může exekutor vymáhat?

Zákon nezná minimální výši dluhu, pro který na vás pošlou exekutora. Menší dluhy se řeší srážkami ze mzdy či důchodu. Větší prodejem movitých nebo nemovitých věcí.

Dlužíte Sociální pojišťovně 100,- Kč? Nezaplatili jste ani jste nezareagovali na její výzvy? Můžete si být jisti, že na vás pošle exekutora.

Ani se nenadějete a exekutor je za dveřmi
Může se stát, že na nemocenském dlužíte 10,- Kč, na důchodovém pojištění dalších 20,- Kč a například na poplatku za nesplnění oznamovací povinnosti 100,- Kč a exekutor už může klepat na vaše dveře. Sociální pojišťovna eviduje přes 291 tisíc dlužníků, kteří jí dluží 100,- a více.

K exekuci můžete přijít velmi rychle: pokud neodvede pojistné v zákonem dané lhůtě sociální zabezpečení pošle rozhodnutí.

Pokud nereagujete – tedy se ani neodvoláte ani nezaplatíte pojistné – po měsíci pojišťovna pohledávku buď postoupí na exekuci, nebo ji dá do mandátní správy.
Co nemohou sebrat

Soudní exekutor upozorňuje, že zákon neurčuje žádnou minimální výši dluhu, takže v exekuci je možné vymáhat jakoukoli částku.

EXEKUTOR MŮŽE ZÍSKAT PENÍZE:
srážkami ze mzdy a jiných příjmů,
přikázáním pohledávky,
prodejem movitých věcí,
prodejem cenných papírů,
prodejem nemovitosti,
prodejem podniku,
příkazem k zadržení řidičského průkazu.

Při nižších dlužných částkách nejčastěji sahají exekutoři na peníze v bance nebo na část mzdy či důchodu.
Při srážkách ze mzdy nebo důchodu musí nechat alespoň 60% životního minima na osobu dlužníka a 25 procent na každou vyživovanou osobu včetně manžela či manželky.

Nemůžete přitom doufat, že by se exekutor o nějakých penězích nedozvěděl. Banky, pošta, pojišťovny jsou povinny sdělit čísla a stavy účtů, výplaty pojistných plnění, které přicházejí dlužníkovi poštou.
Pokud ukládáte naspořené peníze, například doma do ponožky, tu může najít exekutor při prohlídce bytu.

Na věci vyšší hodnoty, než je auto, byt nebo dům, se vede exekuce v případě vyšší vymáhané pohledávky, nebo pokud dlužník nemá jiný majetek, ze kterého by bylo možné uspokojit pohledávku věřitele.

Dluhy vás dostihnou i po čase
Exekutoři jdou nejdříve po věcech, o kterých si myslí, že je mají šanci prodat. Zpravidla to jsou věci, které mají určitou hodnotu a předpokládá se, že se na dražbě prodají. Pokud dlužník nemá žádný majetek, může být exekuce zastavena.

Může však být otevřena i za několik let bez omezení a exekutor může postihnout majetek, který dlužník nabude v budoucnu. Například děděním nebo se zaměstná. Dluh se dá vymáhat i od dědiců dlužníka, ale jen do výše dědictví.

Exekuci se můžete včas vyhnout, pokud jste se ocitli ve špatném položení. „Soud může povolit odklad exekuce, jestliže se dlužník bez své viny ocitl přechodně v takovém postavení, že by neodkladná exekuce mohla mít pro něho nebo pro členy jeho rodiny zvlášť nepříznivé následky,“ píše se v exekučním řádu.

Při exekuci musíte být připraveni i na to, že neplatíte jen své dluhy a úroky z prodlení. Na vašich bedrech zůstanou i náklady exekuce.

Odměna exekutora se vypočítává z částky vymožené pohledávky, a je buď 10 procent, pokud je pohledávka uhrazena ve lhůtě pro vznesení námitek proti exekuci. Nebo 20 procent, pokud je po lhůtě. Minimální částka je však 33,19 eura a maximální 33 194 eur. Pokud je exekutor plátcem DPH, odměna se zvyšuje o tuto daň.

Hračky dětí nevezmou

Jaká pravidla určuje zákon
1. Co dělat, když přišlo vyrozumění o exekuci? Může ještě dlužník zaplatit?
Když dostanete dopis od exekutora o zahájení exekuce, máte 14 dní na to, abyste vyrovnali svůj dluh.

2. Co v případě, že dlužník nevlastní byt, pouze má trvalý pobyt. Musí vlastník nemovitosti pustit exekutora do bytu?
Exekutor je oprávněn učinit osobní prohlídku povinného a prohlídku bytu a jiných prostor, kde má dlužník svůj majetek. Tedy i bytu, v němž má vyvoláno trvalé bydliště. Exekutor je oprávněn zjednat přístup do jiných prostor, kde má povinný svůj majetek.

3. Může exekutor sáhnout na vlastnictví majitele bytu, pokud jím není dlužník?
Exekucí mohou být postiženy i věci dlužníka umístěny v nemovitosti, jejímž vlastníkem je jiná osoba. O případných nárocích třetích osob vůči věcem postiženým exekucí rozhoduje exekuční soud a vlastnické právo jiné osoby třeba hodnověrně prokázat.

4. Jak probíhá exekuce?
Termín prohlídky exekutor neoznamuje. Exekutor sepisuje seznam věcí a nařídí dlužníkovi, aby s nimi nenakládal.
Pokud se obává, že by dlužník mohl věci odnést, může je označit nebo uschovat.

5. Co nemůže exekutor sebrat?
Počet lůžek odpovídajících počtu obyvatel domácnosti, stůl a židle, ledničku, sporák, vařič, topné těleso, palivo, pračku, peřiny, ložní prádlo, běžný kuchyňské nádobí, radiopřijímač.

Exekutor nemůže sebrat běžné oděvní součásti, prádlo a obuv, věci dlužníka, které potřebuje k práci. Nemůže vám sáhnout na snubní prsten a obroučku, studijní literaturu a hračky.

Vyloučeny jsou i některé pohledávky dlužníka, například pohledávka na vyplacení porodného, ​​příspěvek na pohřeb nebo na dávku v hmotné nouzi. I po exekuci vám zůstanou vaši domácí mazlíčci, exekutor může vzít pouze zvíře, které slouží k podnikání.

6. Může exekutor rozpárat například matrace, aby zjistil, zda v nich nemá dlužník ukryty cennosti?
Zde může být dvojí problém, na jedné straně nemůže exekutor postihnout exekucí postel, peřiny a ložní prádlo, na straně druhé by měl řádně zjistit majetek povinného. Pokud by se ujal takový akční exekutor na rozpárání matrace, tak by nesl následky z případných nároků na náhradu škody, kterou by si uplatnil povinný