Jak ušetřit na dovolené v Chorvatsku

INSOLVENCE A RESTRUKTURALIZACE Vzhledem k přetrvávající globální krizové situaci na kreditním trhu je mnoho firem nuceno provést rychlou restrukturalizaci v důsledku nedostatku likvidity na trzích. A právě v této situaci může PRK Partners pomoci. Toto ekonomické klima, i když je velmi náročné, nabízí podnikům obchodní příležitosti s cílem zefektivnit firemní procesy a jejich přizpůsobení novému…

Máte nárok na podání návrhu na oddlužení?

NEJZÁSADNĚJŠÍ PODMÍNKY ODDLUŽENÍ (osobního bankrotu, insolvence): 1. Podmínka oddlužení (insolvence, osobního bankrotu) = dlužník musí disponovat pravidelným příjmem. Jedná se o nejdůležitější podmínku oddlužení (insolvence, osobního bankrotu). Pokud tuto podmínku pro povolení oddlužení nesplníte, pravděpodobně nedosáhnete toho, aby Vám soud osobní bankrot povolil. Insolvenčním zákonem a tím pádem i soudem je vyžadováno, aby měl dlužník…

Reorganizace

Reorganizace je způsobem řešení dlužníkova úpadku, při kterém dlužník může i nadále vyvíjet podnikatelskou činnost, avšak pouze v mezích tzv. reorganizačního plánu, který sleduje především ozdravení provozu dlužníkova podniku a uspořádání vzájemných vztahů mezi dlužníkem a jeho věřiteli. Reorganizace připadá v úvahu jen u podnikatelů, kteří nejsou v likvidaci, nejsou obchodníky s cennými papíry nebo…

Konkurs

Konkurs je způsob řešení úpadku spočívající v tom, že na základě rozhodnutí o prohlášení konkursu jsou zjištěné pohledávky věřitelů zásadně poměrně uspokojeny z výnosu zpeněžení majetkové podstaty s tím, že neuspokojené pohledávky nebo jejich části nezanikají. Insolvenční soud rozhodne o prohlášení konkursu buď samostatným rozhodnutím, nebo toto rozhodnutí spojí s rozhodnutím o úpadku za předpokladu,…

Oddlužení

Oddlužení (tzv. osobní bankrot) je způsob řešení úpadku, kdy jsou dlužníkovi dluhy sjednoceny, zajištění věřitelé jsou uspokojeni zcela, nezajištění do jimi schválené výše a zbytek dluhů může být dlužníkovi odpuštěn. Oddlužení je v současné době nejvyužívanějším nástrojem nového insolvenčního zákona. Je důležité zmínit, že oddlužení je určeno pouze pro nepodnikatele, tedy pro toho, kdo nepodniká…

Úpadek a jeho formy

Úpadek je stěžejním pojmem insolvenčního zákona. Zákon nejdříve úpadek definuje a pak upravuje způsoby jeho řešení. Jedná se o stav určité nestandardní finanční situace konkrétní osoby, přičemž zákon rozlišuje postavení právnických osob a fyzických osob podnikatelů a fyzických osob nepodnikatelů. Insolvenční zákon rozlišuje dvě základní formy úpadku – platební neschopnost a předlužení. Dále se používá…

Insolvenční právo

Dne 1. ledna 2008 nabyl účinnosti zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon). Insolvenční zákon se vztahuje na řešení úpadku a hrozícího úpadku dlužníka v rámci soudního řízení, a to některým ze stanovených způsobů tak, aby došlo k uspořádání majetkových vztahů k osobám dotčeným dlužníkovým úpadkem nebo hrozícím úpadkem, k…